589
PMG 64

1 marka 1919 - I Serja K - PMG 64

cena końcowa
~41 EUR
590
PMG 67 EPQ MAX
591
PMG 66 EPQ
592
PMG 64 EPQ
593
PMG 64 EPQ
594
PMG 64 EPQ
595
St. -1/1
596
PMG 55

10 marek 1919 - II Serja M - PMG 55

cena końcowa
~32 EUR
597
St. 1/-1

10 marek 1919 - II Serja CP

cena końcowa
~32 EUR
598
St. PMH 64 EPQ
599
PMG 67 EPQ MAX
600
PMG 66 EPQ 2-ga nota