639
PMG 65 EPQ
640
PMG 64 EPQ
641
PMG 65 i 64 EPQ
642
St. 1

10 groszy 1924

cena końcowa
460 PLN
643
St. ~

50 groszy 1924

cena końcowa
320 PLN
644
St. -2

1 złoty 1919 WZÓR S.36 B

cena końcowa
800 PLN
645
PMG 35

1 złoty 1919 S.5 B - PMG 35

cena końcowa
650 PLN
646
St. 3/-3

1 złoty 1919 S.47.C

cena końcowa
280 PLN
647
St. -3 ~

1 złoty 1919 S.88.I

cena końcowa
280 PLN
648
St. -1/+2
649
PMG 50

2 złote 1919 S.17.B - PMG 50

cena końcowa
1 900 PLN
650
St. 4/3 ~

2 złote 1919 S.53.A

cena końcowa
600 PLN