1313
St. 4
1314
St. 4
1315
St. +4
1316
PMG 30
1317
St. -2
1318
PMG 65 EPQ 2-ga nota

Niemcy - 5 marek 1904 - PMG 65 EPQ

cena końcowa
~36 EUR
1319
PMG 65 EPQ

Niemcy - 50 marek 1918 - PMG 65 EPQ

cena końcowa
~55 EUR
1320
St. 1/-1

Niemcy - 10.000 marek 1922

cena końcowa
~27 EUR
1321
St. 1

Niemcy - 1 bilion marek 1923 - 4R

cena końcowa
~94 EUR
1322
St. 3
1323
St. 1

Niemcy - 1 bilion marek 1923

cena końcowa
~149 EUR
1324
St. 1

Niemcy - 2 biliony marek 1923

cena końcowa
~149 EUR