639
PMG 65 EPQ
640
PMG 64 EPQ
641
PMG 65 i 64 EPQ
642
St. 1

10 groszy 1924

cena końcowa
~105 EUR
643
St. ~

50 groszy 1924

cena końcowa
~73 EUR