701
PMG 65 EPQ
702
PMG 66 EPQ 2-ga nota

100 złotych 1939 -K- PMG 66 EPQ

cena końcowa
~1 149 EUR
704
St. 1

20 złotych 1939 WZÓR -0000000-

cena końcowa
~919 EUR