606
St. -1

500 marek 1919 - I Serja BG

cena końcowa
~18 EUR
607
St. +2

500 marek 1919 - II Serja S

cena końcowa
~12 EUR