Advanced search Advanced search
WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny star_border

Limited Auction II "200"

event
Date
01/12/2024, 18:00 CET/Warsaw
alarm
Live bidding

Bidding number: none
lock
Auction is still under construction - Lots list have not been closed yet
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
Payment
Bank transfer

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki Spółka z o.o.

PLN PL 27 1240 6670 1111 0011 1596 6430 (PKOPPLPW)
EUR PL 54 1240 6670 1978 0011 1596 6632 (PKOPPLPW)
USD PL 89 1240 6670 1787 0011 1596 6531 (PKOPPLPW)
PayPal
Cost of delivery
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  5 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. The auction is organised by Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ( SN. Mateusz Wójcicki ) ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław Poland EU Taxpayer Identification Number NIP PL 8961351035 
 2. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, who remains anonymous, and on the behalf of the bidders.
 3. Buyer's premium is 12% and will be added to the hammer price. That premium include the VAT under the Margin Scheme, not deductible for the purchase
 4. Participation in the auction is subject to prior registration and acceptance of these terms and conditions.
 5. The auction participant can bid after the registration in auction is granted with the amount of credit for the auction up to this value. After exceed the bidding will be locked.
 6. Customers not known earlier to Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki, who wish to participate in auction, are obliged to pay a safety deposit to S.N. Mateusz Wójcicki bank account in amount of 25% of requested credit. Alternatively customers not known earlier to S.N. Mateusz Wójcicki are obliged to present an identity document ( passport or national identification document ) or at least two references in a form of an invoice from other auction houses in Poland or overseas. S.N. Mateusz Wójcicki may retract from request of paying safety deposit.
 7.  All auctions invoices should be paid within 14 days from the end of the auction. The Organiser has the right to cancel all orders staying unpaid after this time or can start to charge statutory interest.
 8. Lots viewing is available before the auction on appointment in Organiser's office.
 9. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by S.N Mateusz Wójcicki only in writing. 
 10. The authenticity of all auction's items is guaranteed, unless otherwise stated in the description of the particular item.
 11. The items are knocked down after the highest bid has been called fot the third time. The auction participant who has offered the knocked down price becomes the buyer of that item. In case of doubts about the course of bidding of an item, the Organizer has the right to repeat the auction.
 12. Items with amount over 16.000 PLN ( aprox. 3600€ )  can be taken outside of Poland only after receiving official permission for exportation. 
 13. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010.
 14. Obtaining a permission for exportation is the buyer's responsibility.
 15. The auction is conducted in polish zlotys (PLN). The organizer accepts the payments of the equivalent the PLN amount in EURO or USD at the agreed-on exchange rate.
 16. The preferred method of payment is bank transfer on Organiser's accounts as follow:  

  Account owner : Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9  52-207 Wrocław Poland 
  Bank's name : Bank Pekao    SWIFT/BIC :  PKOPPLPW
  IBAN  PL 96 1240 6768 1111 0010 7520 5532  ( PLN )

  Bank's name :  Alior Bank       SWIFT/BIC: ALBPPLPW
  IBAN  PL 08 2490 1057 0000 9902 5150 3222  ( EURO )
  IBAN  PL 61 2490 1057 0000 9901 5150 3222  ( USD )                                                                                                                                                                                                                   
 17. The Organiser accepts also cash payments up to the amounts of 15.000 € or its equal in other currencies.
 18. Pick up or shipping of the auction items:                                                                                                                                                                                                              
  1. Purchased items will be handed over to the buyer, or to the person authorized by him, upon receipt by the Organizer of the full amount due.
  2. Purchased items can be picked up directly from the Organiser's office by prior arrangement with the Organizer for pickup details.
  3. After receiving payment, purchased items will be shipped to the buyer within 10 business days. It will be delivered by Pocztex. 
  4. Domestic shipping (on the polish address) is free of charges for purchases over 3.000 PLN. It will be delivered by Pocztex.
  5. Domestic shipping (on the polish address) for the purchases below 3.000 PLN cost 14 PLN and is paid by Buyer. It will be delivered by Pocztex.
  6. Worldwide shipping is calculated each time individually, on request. It will be delivered by Pocztex EMS.
  7. Buyer accepts and understands the terms and conditions of Pocztex and EMS delivery service available at  www.pocztex.pl                                                                                                                                         
 19. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This free translation has been made only as a guidance.
 20. The District Court in Wrocław has jurisdiction in case of any litigations.

See more expand_more

 1. Organizatorem aukcji jest Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki (SN. Mateusz Wójcicki ), ul. Zwiadowców 9, 52-207  Wrocław, nr REGON 364629351 NIP 8961351035.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi. Organizator może występować jako właściciel przedmiotów wystawionych na aukcji.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 18% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera podatek VAT. Ponadto klient zobowiązany jest do opłacenia wszelkich kosztów związanych z wysyłką licytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje systemów płatności internetowych oraz prowizje bankowe)
 4. Opłata aukcyjna wynosi 17% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty dla klientów, którzy przed zakończeniem aukcji dobrowolnie wyrażą zgodę marketingową na platformie stanowiącą własność organizatora - www.sklepnumizmatyczny.pl 
 5. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować. Oferty po przekroczeniu limitu nie będą przyjmowane.
 7. Klienci nie znani wcześniej firmie SN. Mateusz Wójcicki, chcący wziąć udział w aukcji, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe SN. Mateusz Wójcicki wadium w wysokości 25% żądanego kredytu wydatków. Alternatywnie klienci nie znani wcześniej firmie SN.Mateusz Wójcicki zobowiązani są do okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości ( dowód osobisty lub paszport ) lub co najmniej dwóch dowodów zakupu z aukcji numizmatycznych z kraju lub zagranicy. SN Mateusz Wójcicki może odstąpić od żądania wpłacenia wadium. 
 8. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 9. Organizator umożliwia odroczenie terminu zapłaty za wylicytowane przedmioty w oparciu o umowę pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której to termin oraz warunki konieczne do zmiany terminu zapłaty są wyraźnie określone. Możliwość odroczenia terminu płatności możliwe jest wyłącznie przed rozpoczęciem aukcji. 
 10. Organizator aukcji po wcześniejszym umówieniu wizyty umożliwia oglądanie przedmiotów aukcyjnych wyłącznie zarejestrowanym Uczestnikom aukcji. 
 11. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan zachowania przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w opisach przedmiotów aukcyjnych będą przyjmowane przez S.N Mateusz Wójcicki wyłącznie na piśmie. 
 12. Opisy aukcyjne wykonywane są z należytą starannością, ale nie gwarantują żadnych cech. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku rażącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu aukcyjnym. Wszelkie wady widoczne w momencie fotografowania są wyłączone z prawa do reklamacji. 
 13. Licytujący akceptują certyfikaty i uwagi zewnętrznych audytorów jak NGC, PCGS i PMG. Wszelkie roszczenia w zakresie poprawności tych certyfikatów są nieuzasadnione.
 14. Reklamacje zgłoszone 28 dni od daty zakończenia aukcji nie zostaną uwzględnione.
 15. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, za wyjątkiem przedmiotów z certyfikatem autentyczności wydanym przez zewnętrzne firmy certyfikujące NGC i PCGS. W przypadku przedmiotów ogradowanych przez wymienione firmy, roszczenia oraz zastrzeżenia należy kierować do podmiotów, które wydały dany certyfikat autentyczności. 
 16. W przypadku gdy wylicytowane przedmioty stanowią własność osób trzecich, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych kierowane będą do Sprzedającego. 
 17. W przypadku uznania reklamacji, kupujący zobowiązany jest zwrócić przedmiot na swój koszt w stanie niezmienionym. Kupujący otrzyma zwrot kwoty zakupu i opłaty aukcyjnej, ale nie ma prawa do dalszych roszczeń. 
 18. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 
 19. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 20. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 21. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany. 
 22. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunki :     
                                             
  Wpłaty złotówkowe

  Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław
  Bank Pekao S.A : PL 96 1240 6768 1111 0010 7520 5532 

  Wpłaty walutowe 

  Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław 
  Bank : Alior Bank SWIFT/BIC: ALBPPLPW
  PL 89 2490 0005 0000 4600 4772 2242 [EURO] 
  PL 58 2490 0005 0000 4600 3425 4253  [USD]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 23. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 € oraz płatność PayPal przy powiększeniu należnej kwoty o 5,5% tytułem opłaty transakcyjnej serwisu PayPal.
 24. Odbiór oraz wysyłka przedmiotów aukcyjnych  :                                                                                                                                                                                         
  1. Organizator przekaże kupującemu lub jego pełnomocnikowi zakupione przedmioty aukcyjne po uregulowaniu pełnej kwoty należności.
  2. Przedmioty aukcyjne można odebrać za pokwitowaniem odbioru bezpośrednio w siedzibie Organizatora po uprzednim umówieniu wizyty. 
  3. Przedmioty aukcyjne zostaną wysłane na adres wskazany przez kupującego w przeciągu 7 dni roboczych. Zmiana adresu do wysyłki może zostać zrealizowana wyłącznie drogą pisemną lub e-mail.
  4. Koszt przesyłki nadanej na polski adres ponosi organizator gdy suma należności za zakupione przedmioty aukcyjne przekracza kwotę 5.000 złotych. Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem usługi Pocztex 24 firmy kurierskiej Pocztex. Bezpłatna przesyłka ubezpieczona jest  wyłącznie na 1.000 złotych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przesyłki, których zawartość nie została należycie ubezpieczona.
  5. Koszt przesyłki nadanej na polski adres ponosi kupujący gdy suma należności za zakupione przedmioty aukcyjne nie przekroczy kwoty 5.000 złotych. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od sumy należności za zakupione przedmioty. 
  6. Koszt przesyłki zagranicznej bez względu na wartość zamówienia pokrywa kupujący. Forma i zadeklarowana wartość ubezpieczenia zawsze leży po stronie kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przesyłki, których zawartość nie została należycie ubezpieczona.
  7. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin usługi Pocztex dostępny na stronie www.pocztex.pl                                                                                                              
 25. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczenia na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 26. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Wrocław.

See more expand_more

keyboard_arrow_up